ekologia karmat

RODO

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie formularza kontaktowego na stronie internetowej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
 
  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KARMAT  z siedzibą w miejscowości Świlcza 147c, 36-072 Świlcza, kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu kontaktowania się z Panem/Panią przez Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora oraz poczty elektronicznej, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie kontaktowania się z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora.
  • Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny z punktu widzenia celu, w jakim nastąpił Pana/Pani kontakt z Administratorem.
  • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, kancelariom prawnym.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowychPaństwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy,ale ich nie podanie uniemożliwi nawiązanie kontaktu z Administratorem.
  • W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
Witamy na stronie KARMAT ZAKŁADY PRODUKCYJNE SYSTEMÓW SANITARNYCH .
Poniższe warunki użytkowania odnoszą się do strony internetowej i prosimy o ich uważne przeczytanie.
Warunki zawierają informacje o tym, w jaki sposób można korzystać z treści zamieszczonych na stronie internetowej, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie pliki cookie są używane na tej stronie internetowej. Poniższe odniesienia do "KARMAT", "nas" lub "my" odnoszą się do KARMAT (dostawcy tej strony) .
Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej,Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych, Wszelkie prawa do treści na stronie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy należą do KARMAT  są chronione przez międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone.Treści na stronie internetowej są Ci udostępniane i mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Pobierając materiały ze strony internetowej, akceptujesz warunki i postanowienia. Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści ze strony może naruszać prawa autorskie i może podlegać czynnościom sądowym.
Wykorzystanie treści na stronie internetowej, Witryna i jej zawartość nie mogą być modyfikowane, przekazywane, reprodukowane, publikowane, licencjonowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody KARMAT. Po zapoznaniu się z treścią strony internetowej, KARMAT pozwala w razie potrzeby na tworzenie tymczasowych kopii treści na tej stronie internetowej. Możesz również wydrukować treści ze strony internetowej, o ile będzie to uzasadnione dla użytku osobistego, jak również podawać link do naszej strony internetowej. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji na stronie internetowej jest zabronione.
Podczas wykonywania kopii informacji na stronie internetowej nie można modyfikować informacji ani usuwać informacji o prawach autorskich lub nazwie KARMAT.
Wyłączenia: Informacje na stronie internetowej są ogólne i nie powinny być wykorzystywane jako jedyny i wyłączny powód podejmowania ważnych decyzji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby strona była dokładna, kompletna i aktualna, ale zawsze istnieje ryzyko, że literówki, wpływy zewnętrzne i błędy techniczne powodują wprowadzanie w błąd. Oznacza to, że KARMAT  nie może zagwarantować i nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że informacje są zawsze poprawne, kompletne i aktualne.Jeśli KARMAT udostępnia link do strony internetowej osoby trzeciej, ten link ma jedynie pomóc użytkownikowi, a KARMAT nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji na takiej stronie internetowej.
Materiał od użytkowników: Wszystkie materiały i komunikaty przekazywane lub publikowane na tej stronie internetowej w związku z korzystaniem z funkcji na stronie będą uznawane za jawne. KARMAT ma prawo do korzystania z takich materiałów w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.Podczas korzystania ze strony internetowej użytkownik nie może dostarczać żadnych materiałów ani informacji, które są niezgodne z prawem, mogą być postrzegane jako obraźliwe, stanowią działalność marketingową lub w inny sposób mogą być postrzegane jako nieodpowiednie. Treści takie zostaną usunięte ze strony internetowej, a my zastrzegamy sobie również prawo do zakończenia świadczenia usług na stronie internetowej, do których użytkownik mógł przystąpić.W przypadku, gdy materiały i wiadomości przesłane do nas za pośrednictwem strony internetowej zawierają dane osobowe, zastosowanie mają dane określone w sekcji Przetwarzanie danych osobowych poniżej.
Różne: KARMAT może zmienić niniejsze warunki korzystania w dowolnym czasie, zdecydować o wyświetlaniu lub usuwaniu postów i treści na stronie internetowej i / lub zamknięciu strony internetowej. Jeśli warunki użytkowania ulegną zmianie, zostaniesz o tym poinformowany przez umieszczenie nowej wersji na stronie internetowej. Dlatego prosimy o bieżące zapoznawanie się z aktualizacjami wszelkich nowych wersji warunków.
Przetwarzanie danych osobowych , Wprowadzenie: Twoja prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych. W obrębie UE / EOG ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od maja 2018 r.[1]Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, KARMAT jako administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób opisany poniżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub chcesz skorzystać ze swoich praw, jak określono poniżej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w sekcji Informacje kontaktowe poniżej.
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych: Termin "dane osobowe" odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Ciebie jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, wpisy konkursowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy, podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele. W KARMAT przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazałeś, wyłącznie w celu administrowania zapytaniami od Ciebie i umowami z Tobą, a także dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami. Może to na przykład dotyczyć rejestracji zainteresowania naszymi projektami. Wreszcie, dane osobowe są również przetwarzane do celów statystycznych, aby zobaczyć, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Dane takie są jednak przetwarzane wyłącznie w formie, która nie może zidentyfikować Cię jako osoby fizycznej. Dane są również przetwarzane pośrednio w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych leżących u podstaw naszej witryny. Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych:  KARMAT przetwarza dane osobowe użytkownika strony internetowej, gdy jest to konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem oraz gdy mamy inne uprawnione i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem Państwa danych osobowych, takie jak zainteresowanie marketingiem samych odwiedzających naszą stronę internetową lub zainteresowanie rozwojem naszej strony internetowej lub naszymi produktami i / lub usługami. Gdybyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Twojej zgody, uzyskamy Twoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania.
Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane, gdy cele przetwarzania ustały. Bezpieczeństwo: w celu ochrony danych osobowychKARMAT chroni Twoje dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.
Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych: Możemy wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w naszym imieniu, takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w marketingu, analizie danych lub statystykach. Realizacja tych usług może oznaczać, że nasi partnerzy, będą mogli uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych. Firmy przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu muszą zawsze podpisać z nami umowę, abyśmy mogli zapewnić wysoki poziom ochrony Twoich danych osobowych nawet w relacjach z naszymi partnerami.KARMAT może również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych. KARMAT nie ujawni Twoich danych osobowych w zakresie innym niż opisany w tej sekcji.
Linki zewnętrzne: Te informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą danych o Tobie, które KARMAT przetwarza w ramach naszej witryny. Nasza strona internetowa może czasami zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych lub usług, nad którymi nie sprawujemy kontroli. W przypadku skorzystania z linku do zewnętrznej witryny internetowej zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych i informacji o plikach cookie, które dotyczą danej witryny internetowej.Twoje prawa i prawo do złożenia skargi: Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych masz prawo, w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać, aby KARMAT przerwał przetwarzanie i usunął Twoje dane osobowe, zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się 
przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami poprzez dane kontaktowe podane poniżej. W każdej chwili jesteś również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.
Szczegóły kontaktu: KARMAT ZAKŁADY PRODUKCYJNE SYSTEMÓW SANITARNYCH Świlcza 147 C, 36-072 Świlcza, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje na temat plików cookie i sposobów ich używania: KARMAT wykorzystuje pliki cookie. Używamy plików cookie na naszej stronie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu podczas przeglądania i korzystania z witryn internetowych lub innych usług online w celu, na przykład ułatwienia niektórych funkcji. Używamy ciasteczek, aby poprawić komfort użytkownika, wybrać język, zagregować statystyki dotyczące liczby odwiedzających stronę i uzyskać dane o tym, jak strona jest używana. Dane te pozwalają nam opracować i zoptymalizować stronę internetową. Pliki cookie są czasami wykorzystywane do zbierania danych uważanych za dane osobowe, takich jak adresy IP i dane powiązane z adresem IP, ale nie dane osobowe, które można bezpośrednio przypisać Tobie jako osobie fizycznej. Celem jest tworzenie spersonalizowanych i istotnych treści dla Ciebie jako odwiedzającego. Pliki cookie mogą być usuwane automatycznie, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę internetową (tak zwane "pliki cookie sesji"/”session cookies”) lub przechowywane na komputerze użytkownika, aby ułatwić przyszłe wizyty w witrynie (tak zwane "trwałe pliki cookie" / „permanent cookies). Stałe pliki cookie będą również automatycznie usuwane po określonym czasie.